TRANG DÂN TỘC số 04 tháng 4/2014: Sáng mãi phẩm chất người lính cụ Hồ